Käyttöehdot Youpret

1. Yleistä

 • 1.1. Youpret Oy (“Youpret”) on Suomeen rekisteröity osoitteessa Kauppakatu 17 B 80100 Joensuu toimiva yhtiö, joka tarjoaa etätulkkausten välityspalvelun Youpretin mobiilisovellusten, verkkosivustojen ja –palvelujen kautta (“Palvelu”).
 • 1.2. Palvelua voi käyttää vain Palveluun asianmukaisesti rekisteröitynyt henkilö (”Käyttäjä”).
 • 1.3. Palvelun kautta Käyttäjä voi järjestää ja sopia etätulkkauksia tai muita tulkkauksia Youpretin kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden ulkopuolisten palveluntarjoajien, kuten ammattitulkkien kanssa (kaikki palveluntarjoajat jäljempänä “Tulkki”).
 • 1.4. Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Palvelun käyttöehdot (“Ehdot”) itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Palvelua ei voi käyttää, jos ei hyväksy näitä ehtoja.

2. Palvelun kuvaus

 • 2.1. Palvelun rajapinnan avulla Käyttäjät voivat järjestää ja sopia etätulkkaus- sekä muista tulkkauspalveluista Tulkkien kanssa Palvelun sisältämien mobiilisovellusten ja verkkosivustojen (yksittäin ”Sovellus”) kautta.
 • 2.2. Youpret itse ei tarjoa ammattitulkkauspalveluja eikä toimi tulkkaajana, vaan kyseisiä palveluita tarjoavat Tulkit, jotka toimivat kolmansina ulkopuolisina palveluntarjoajina eivätkä ole Youpretin tai sisarliikkeiden palveluksessa.
 • 2.3. Palvelua voidaan tarjota tai käyttää sellaisten kolmannen osapuolen palvelujen tai sisällön (kuten mainonnan) kanssa, joihin Youpret ei voi vaikuttaa. Näillä kolmannen osapuolen palveluilla ja sisällöllä voi olla eri käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä eikä Youpret ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen tuotteesta tai palvelusta.
 • 2.4. Youpretillä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä Ehtoja Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

3. Palvelun käyttö

 • 3.1. Jotta Palvelua voi käyttää, Käyttäjän tulee rekisteröidä ja ylläpitää aktiivista henkilökohtaista Palvelun käyttäjätiliä (”Tili”). Käyttäjän tulee olla vähintään 18 vuotta vanha, jotta hän voi hankkia Tilin.
 • 3.2. Tilin rekisteröinti vaatii Palvelussa määriteltyjen Käyttäjän tietojen luovuttamisen Youpretille. Tarvittavia Käyttäjän tietoja ovat esimerkiksi nimi, matkapuhelinnumero ja sähköposti sekä vähintään yhden käytettävissä olevan maksutavan tiedot (luottokortti tai hyväksytty maksupalveluntarjoaja).
 • 3.3. Käyttäjä sitoutuu ylläpitämään Tilillä tarpeelliset ja paikkansa pitävät Käyttäjänhenkilö- ja maksutapatiedot. Jos Tilin tiedot eivät ole oikeita ja paikkansa pitäviä, kuten jos maksutapa on vanhentunut, Käyttäjä ei välttämättä voi käyttää Palveluja ja Youpret voi ilman eri varoitusta poistaa Käyttäjän käyttöoikeuden Palveluun.
 • 3.4. Ellei Youpret erikseen kirjallisesti anna muuhun lupaa, Käyttäjällä voi olla vainyksi Tili. Käyttäjä ei voi luovuttaa tai muuten siirtää Tiliään toiselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Käyttäjä ei saa antaa kolmannen osapuolen käyttää Tiliään, paitsi jos Käyttäjä on läsnä ja valvoo Tilinsä käyttöä Ehtojen mukaisesti.
 • 3.5. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Tilillään tehdystä toiminnasta ja velvollinen huolehtimaan Tilinsä käyttäjänimen ja salasanan salassapidosta.
 • 3.6. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakia käyttäessään Palvelua ja vastaa siitä, että käyttää Palvelua vain lain sallimiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa aiheuttaa Palvelun epäasiallisella käytöllä häiriötä, ärsytystä tai haittaa Tulkille tai muilleosapuolille. Youpretilla on oikeus estää Palvelujen käyttö ilman ennakkovaroitusta ja korvausvelvollisuutta, jos Käyttäjä ei toimi Ehtojen mukaisesti.

5. Kampanjakoodit

 • 5.1. Youpret saattaa oman harkintansa mukaan luoda kampanjoita, joita koskevat Youpretin kullekin kampanjalle ilmoittamat käyttöehdot (”Kampanjakoodi”).
 • 5.2. Kampanjakoodia käyttämällä Käyttäjä voi saada Tililleen saldoa tai muita Palvelun lisäominaisuuksia tai etuja Tulkin tai muun kolmannen osapuolen palveluissa.
 • 5.3. Käyttäjä hyväksyy, että Kampanjakoodeja; (i) voi käyttää vain suunniteltu yleisö niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen; (ii) ei saa kopioida, myydä tai muuten siirtää tai julkaista (esimerkiksi lähettämällä julkisesti tai muuten), elleiYoupret ole erikseen antanut siihen lupaa; (iii) voidaan sulkea Youpretin harkinnan mukaisesti milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman, että Youpret on korvausvelvollinen; (iv) voi käyttää vain kyseisen Kampanjakoodinkäyttöehtojen mukaisesti; (v) ei voi vaihtaa rahaksi ja (vi) voidaan katsoa vanhentuneiksi ennen kuin ne on käytetty.
 • 5.4. Youpret voi pidättää tai vähentää Kampanjakoodien käytöllä saatua saldoa taimuita ominaisuuksia tai hyötyjä, jos Youpret toteaa tai uskoo, että Kampanjakoodia on käytetty tai tultaisiin käyttämään Kampanjakoodin käyttöehtojen tai näiden Ehtojen vastaisesti tai muuten väärin.

6. Käyttäjien luoma sisältö

 • 6.1. Youpret voi oman harkintansa mukaan sallia Käyttäjän lähettää, julkaista tai muuten tuoda Palvelujen kautta Youpretin saataville teksti-, ääni- ja/tai kuvasisältöä ja tietoja, kuten kommentteja ja palautetta Palveluista, tukipyyntöjä ja kilpailu- ja kampanjaosallistumisia (”Käyttäjän sisältö”).
 • 6.2. Käyttäjän sisältö, kommentit, lausunnot tai huomautukset ovat Käyttäjän henkilökohtaisia mielipiteitä. Youpret ei ole vastuussa niiden paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta.
 • 6.3. Luomalla tai lataamalla sisältöä Käyttäjä antaa Youpretille pysyvän, siirrettävän, ei yksinomaisen ja maailmanlaajuisen oikeuden muuttaa, kopioida, luovuttaa edelleen, saattaa yleisön saataville ja julkaista Käyttäjän sisältöä sekä liittää Käyttäjän sisältöä Palveluun ilman erillistä suostumusta jailman korvausta.
 • 6.4. Käyttäjän sisältö ei saa sisältää aineistoa, joka on loukkaavaa, vihapuhetta, väkivaltaista, sopimatonta, pornografista, laitonta tai muuten vahingollista
 • 6.5. Youpretilla on oikeus (mutta ei velvollisuutta) tarkistaa, valvoa tai poistaa Käyttäjän sisältöä Youpretin vapaan oman harkinnan mukaan ilman Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta ja riippumatta siitä, onko Käyttäjän sisällössä lailla suojattua tai laissa kiellettyä aineistoa.

7. Vastuu tietoliikenteestä ja laitteiden käytöstä

 • 7.1. Käyttäjä vastaa Palvelun käyttöön tarvittavan verkkoyhteyden hankkimisesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvien tietoliikenne- ja viestipalvelujen kustannuksista.
 • 7.2. Käyttäjä vastaa Palvelujen ja Sovellusten käyttöön ja päivittämiseen vaadittavan laitteiston tai laitteiden hankinnasta ja päivittämisestä.
 • 7.3. Youpret ei takaa, että Palvelut tai mikään niiden osa toimii millään tietyllä laitteella tai laitteistolla. Palveluissa saattaa lisäksi esiintyä häiriöitä tai viiveitä, jotka liittyvät internetiin ja sähköiseen viestintään.

8. Maksut

 • 8.1. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelun ja Tulkin palvelujen käyttö aiheuttaa Käyttäjälle Youpretin voimassa olevan hinnaston mukaiset veloitukset (“Kulut”). Käyttäjä ei ole velvollinen maksamaan Youpretille tai Tulkille mitäänmuuta Palvelun käytöstä.
 • 8.2. Käyttäjän vastaanotettua Tulkin toimittaman palvelun Youpret veloittaa Kulut välittömästi Käyttäjän Tilille määritellyn maksutavan mukaisesti Tulkille edelleen tilitettäväksi. Käyttäjän maksu katsotaan Palvelun välityksin suoraan Tulkille maksetuksi korvaukseksi. Palvelu muodostaa maksusta kuitin Käyttäjän käyttäjätilille.
 • 8.3. Jos Tilille määritelty ensisijainen maksutapa on vanhentunut, virheellinen tai Kuluja ei muuten voida veloittaa sitä käyttäen, Youpretilla on oikeus periä Kulut Käyttäjän Tilille määriteltyä toissijaista maksutapaa käyttäen tai muulla soveltuvalla tavalla.
 • 8.4. Kun Käyttäjä on vastaanottanut Tulkin palvelun Palvelun kautta, Käyttäjä arvioi kokemuksensa ja antaa palautetta Tulkista. Reklamaatiotapauksessa Youpretilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta vapaan arvionsa ja harkintansa mukaan tilittää Kulut osin tai kokonaan edelleen Tulkille tai pidättää Kulut osin tai kokonaan odottamaan Käyttäjän vaatimusten lopullista ratkaisua.
 • 8.5. Youpret voi ajoittain tarjota osalle Käyttäjistä Kampanjakoodilla tai muutoin alennuksia, joiden takia Palveluiden kautta hankituista samoista tai samanlaisista palveluista voidaan veloittaa eri hintoja. Käyttäjä hyväksyy, että tällaiset edut eivät vaikuta Käyttäjältä veloitettaviin Kuluihin, ellei kyseisiä etuja ole tarjottu Käyttäjälle.
 • 8.6. Youpret ei vastaa eikä ole velvollinen huolehtimaan Tulkille välittämiensä Kulujen perusteella suoritteen myyjän tai ostajan tilitettäväksi mahdollisesti kuuluvista ennakkoveroista, veronpidätyksestä, arvonlisäverosta, sosiaaliturvamaksuista, eläkemaksuista tai muidenkaan julkisoikeudellisten maksujen tilityksestä.
 • 8.7. Youpretilla on oikeus muuttaa hinnastoa kuitenkin siten, että muutettua hinnastoa sovelletaan vasta muutetun hinnaston julkaisemisen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

9. Vastuuvapaudet ja vastuunrajoitukset

 • 9.1. Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja siten kuin se on saatavilla. Youpret ei myönnä mitään Palvelun sisältöä, laatua, määrää tai saatavuutta koskevia vakuutuksia tai takuita, ellei sellaisia ole nimenomaisesti näissä ehdoissa mainittu. Youpret ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai mihinkään muuhunkaan tiettyyn tarkoitukseen tai Palveluun liittyvien oikeuksien loukkaamattomuudesta.
 • 9.2. Palvelun kautta toimivat Tulkit ovat sitoutuneet noudattamaan Palveluun liittyviä tulkkauspalvelun yleisiä sopimusehtoja. Koska Youpret ei voi valvoa Tulkkien toimittaman palvelun sisältöä tai laatua, Käyttäjä hyväksyy, että:
  • 9.2.1. Youpret ei vastaa Palvelun kautta tilatun Tulkin toiminnasta ja hänen palvelunsa mahdollisista virheistä tai viiveistä tai soveltuvuudesta Käyttäjän tarkoitukseen eikä Palvelun kautta palvelujaan myyvien Tulkkien pätevyydestä tai muistakaan ominaisuuksista.
  • 9.2.2. Youpret ei vastaa virheestä, laiminlyönnistä tai muusta asiasta, joka tapahtuu tai jää tapahtumatta Käyttäjän ja Tulkin välillä.
  • 9.2.3. Tulkin palvelun mahdollisiin virheisiin tai puutteisiin liittyvät vaatimukset tulee kohdistaa yksinomaan kyseiseen Tulkkiin eikä Tulkin palveluun kohdistuvia vaatimuksia voi kohdistaa Youpretiin. Youpret kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välittää Tulkin palvelua koskevan reklamaation Tulkille ja antaa Käyttäjälle ja Tulkille asiaan liittyvät Youpretin käytettävissä olevat tiedot heidän välisensä vastuun selvittämistä varten.
 • 9.3. Youpret ei vastaa Palvelun käyttämiseen liittyvistä välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tulojen tai varallisuusarvojen menetyksistä tai tietojen menettämisen seurauksista, eikä myöskään Palvelun käyttämiseen mahdollisesti syy-yhteydessä olevien henkilövahinkojen, esinevahinkojen tai taloudellisten vahinkojen syntymisestä tai niiden ehkäisemisen tai rajoittamisen kustannuksista.
 • 9.4. Youpretin mahdollisen korvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa kulloinkin Käyttäjältä veloitettujen Kulujen määrä eikä Youpretin edellä rajattua vastuuta ei laajenna se, vaikka Youpretille olisi ilmoitettu vahinkojen mahdollisuudesta tai Youpretiä olisi vaadittu ehkäisemään vahinkoja. Edellä mainitut vastuunrajoitukset tai Ehdot muutenkaan eivät kuitenkaan rajoita sellaisia kuluttajan oikeuksia, jotka on määrätty pakottavasti voimassa olevassa laissa.

10. Immateriaalioikeudet

 • 10.1. Palvelut ja kaikki niihin liittyvät aineettomat oikeudet ovat Youpretin omaisuutta. Nämä Ehdot tai Palvelujen käyttö eivät siirrä tai anna Käyttäjälle oikeuksia (i) Palveluun lukuun ottamatta jäljempänä myönnettyä rajoitettua lisenssiä; tai (ii) käyttää tai sisällyttää viittauksena millään tavalla Youpretin toiminimeä, logoja, tavaramerkkejä, tuote- ja palvelunimiä, tavaramerkkejä, iskulauseita tai muita Youpretiin tai Palveluun sekoitettavissa olevia termejä tai ilmaisuja.
 • 10.2. Youpret myöntää Käyttäjälle rajoitetun lisenssin, jota ei voi siirtää tai edelleenluovuttaa ja joka voidaan peruuttaa, käyttää (i) Palveluun kuuluvia Sovelluksia Käyttäjän omalla laitteella yksinomaan Palvelujen käyttöä varten ja (ii) Palveluiden kautta toimitettavaa sisältöä, tietoa ja muuta materiaalia, kummassakin tapauksessa vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön.
 • 10.3. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen luovuteta, kuuluvat Youpretille.

11. Tietojen kerääminen, käyttö ja jakaminen

 • 11.1. Youpret kerää Käyttäjän antamat tiedot esimerkiksi Käyttäjän luodessa tilinsä,muokatessa tiliään, pyytäessä palveluja tilauksesta, ollessa yhteydessä käyttäjätukeen tai viestiessä muilla tavoin Youpretin kanssa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, maksutapa, pyydetyt tuotteet , toimitustiedot ja muut tiedot, joita Käyttäjä antaa.Käyttäjän käyttäessään Palvelua Youpret kerää seuraavat tiedot:
  • 11.1.1. Sijaintitiedot: Saatamme selvittää Käyttäjän likimääräisen sijainnin IP-osoitteesi avulla.
  • 11.1.2. Yhteystiedot: Jos Käyttäjä sallii Sovellukselle pääsyn laitteensa osoitekirjaan mobiilialustansa käyttämän lupajärjestelmän kautta, Youpret voi käyttää Asiakkan osoitekirjaa ja tallentaa sieltä nimiä ja yhteystietoja mahdollistaakseen sosiaalisen vuorovaikutuksen Palvelujen kautta tai Palveluun liittyen.
  • 11.1.3. Tapahtumatiedot: Youpret kerää tapahtumatietoja liittyen Käyttäjän käyttämiin Palveluihin, mihin sisältyvät tarjotun palvelun tyyppi, palvelun toimittamisen päivämäärä ja kellonaika, laskutettu summa, tulkkauksen kesto ja muut tulkkaukseen liittyvät tiedot. Jos joku käyttää Käyttäjän kampanjakoodia, Käyttäjän nimi voidaan yhdistää kyseiseen henkilöön.
  • 11.1.4. Käyttö- ja asetustiedot: Youpret kerää tietoa siitä, kuinka Käyttäjä ja sivustolla kävijät käyttävät Palveluita, kerrotuista mieltymyksistä ja valituista asetuksista. Joissakin tapauksissa Youpret tekee tämän evästeiden, pikselitagien ja muiden samankaltaisen tekniikoiden avulla, joilla luodaan ja ylläpidetään yksilöllisiä tunnisteita.
  • 11.1.5. Laitetiedot: Youpret saattaa kerätä Käyttäjän mobiililaitteesta tietoja, joita ovat esimerkiksi laitteen malli, käyttöjärjestelmä ja sen versio, tiedostojen nimet ja versiot, Käyttäjän suosima kieli, yksilöllinen laitetunniste, mainostunnisteet, sarjanumero, laitteen liiketiedot ja mobiiliverkkotiedot.
  • 11.1.6. Puhelu- ja tekstiviestitiedot: Palvelu mahdollistaa viestinnän Käyttäjienja Tulkkien välillä. Mahdollistaessaan tämän palvelun Youpret vastaanottaa puhelutiedot, mukaan lukien puhelun tai tekstiviestin päivämäärä ja kellonaika, osapuolten puhelinnumerot ja tekstiviestin sisältö.
  • 11.1.7. Lokitiedot: Kun Käyttäjä käyttää Palveluja, Youpret kerää palvelimen lokitiedot, joihin saattaa sisältyä esimerkiksi sellaisia tietoja kuin IP-osoitteet, kirjautumispäivät ja -kellonajat, Sovelluksen ominaisuudet taitarkastellut sivut, Sovelluksen kaatumiset tai muu järjestelmän toiminta, selaimen tyyppi ja kolmannen osapuolen sivusto tai palvelu, jota käytit ennen kuin Käyttäjä käytti Palvelua.
 • 11.2. Youpret on oikeutettu käyttämään Käyttäjästä keräämiänsä tietoja;
  • 11.2.1. Tarjotakseen, ylläpitääkseen ja parantaakseen Palvelujansa muun muassa maksujen mahdollistamiseksi, kuittien lähettämiseksi, Käyttäjän pyytämien tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi (ja niihin liittyvien tietojen lähettämiseksi), uusien ominaisuuksien kehittämiseksi, Käyttäjätuen tarjoamiseksi Käyttäjille, turvallisuusominaisuuksien kehittämiseksi, käyttäjien todentamiseksi ja tuotepäivitysten ja hallinnollisten viestien lähettämiseksi;
  • 11.2.2. Suorittaakseen sisäisiä toimintoja kuten Palvelujen väärinkäytön estäminen, ohjelmistovirheiden ja käyttöongelmien vianetsintä, tietoanalyysin, testauksen ja tutkimusten suorittaminen ja käytön ja aktiivisuustrendien seuranta ja analysointi;
  • 11.2.3. Lähettääkseen tai mahdollistaakseen Käyttäjän ja Tulkin väliset viestit sekä varmentaakseen Palvelun toteuttamisen.
  • 11.2.4. Viestiäkseen Käyttäjälle häntä mahdollisesti kiinnostavista asioista, kuten Youpretin tuotteista, palveluista, kampanjoista, uutisista, tapahtumista sekä käsitelläksemme kilpailu-, arvonta- ja muita kampanjaosallistumisiin ja mahdollisiin palkintojen myöntämisiin liittyvistä asioista; sekä
  • 11.2.5. Räätälöidäkseen ja parantaakseen Palvelua, mukaan lukien ominaisuuksien, sisällön, sosiaalisten yhteyksien, suositusten ja mainosten tarjoaminen ja suositteleminen.
 • 11.3. Youpret voi jakaa Käyttäjän tietoja:
  • 11.3.1. Tulkkien kanssa, jotta he voivat tarjota Käyttäjän pyytämiä palveluja, jakamalla esimerkiksi Käyttäjän nimen ja yhteystiedot sekä Tulkkien antamat arviot Käyttäjästä;
  • 11.3.2. Julkisesti, jos Käyttäjä lähettää sisällön julkiselle foorumille, sosiaalisen median julkaisuihin tai muihin Palvelujen ominaisuuksiin, jotka ovat suuren yleisön tarkasteltavissa;
  • 11.3.3. Niiden kolmansien osapuolten kanssa, joille Käyttäjä on sallinut Youpretin jakaa tietoja, esimerkiksi muiden sovellusliittymään tai palveluihin integroitujen sovellusten tai verkkosivustojen kanssa tai niiden sovellusten tai verkkosivustojen kanssa, joiden sovellusliittymään tai Palveluun Youpret on integroitu;
  • 11.3.4. Sellaisten alihankkijoiden, konsulttien, markkinointikumppanien ja muiden palveluntarjoajien kanssa, joiden on päästävä käsiksi tällaisiin tietoihin suorittaakseen työtä Youpretin puolesta;
  • 11.3.5. Toimivaltaisen viranomaisen kanssa, mikäli Youpret uskoo tietojen jakamisen olevan sovellettavan lainsäädännön mukaista tai edellyttämää;
  • 11.3.6. Lainvalvontaviranomaisten, muiden viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, jos Youpret uskoo Käyttäjän toiminnanolevan ristiriidassa näin Ehtojen kanssa tai mahdollisesti loukkaavan Youpretin tai muiden tahojen oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta;
  • 11.3.7. Muissa tilanteissa, joissa Käyttäjä on saatuaan Youpretin ilmoituksen suostunut Käyttäjää koskevien tietojen jakamiseen; sekä
  • 11.3.8. Kootussa ja/tai anonyymissä muodossa, jota ei voida kohtuudella käyttää niin, että Käyttäjän tunnistettaisiin.
 • 11.4. Tietosuojaseloste. Löydät tietosuojaselosteemme osoitteesta: https://www.youpret.com/en/Privacy policy

12. Riitojen ratkaiseminen

Palveluun ja näiden Ehtojen tulkintaan sekä Käyttäjän että Youpretin väliseen suhteeseen muutenkin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset Palveluun tai näihin Ehtoihin tai muutoin Käyttäjän ja Youpretin välisiin erimielisyyksiin liittyvät vaatimukset, ellei niitä saataisi sovituksi, ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.