Kieli yhdistää ihmisiä – tulkkauspalvelun hyödyt kunnille ja hyvinvointialueille

Kieli yhdistää ihmisiä – tulkkauspalvelun hyödyt kunnille ja hyvinvointialueille


Kieli ja kommunikaatio mahdollistavat hyvinvoinnin yhteiskunnassa. Suomessa on vieraskielisiä asukkaita jo yli 500 000 ja määrä kasvaa tulevina vuosina. Heillä on lain mukaan oikeus palveluun omalla äidinkielellään viranomaisten kanssa asioidessa.

Youpretilla tavoitteemme on, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi omalla äidinkielellään eikä yhteisen kielen puute ole esteenä palvelun saamiselle.Tulkki on korvaamaton apu niin tulkattavalle asiakkaalle kuin kunnan tai hyvinvointialueen työntekijälle


Tulkki on korvaamaton apu arkielämän tilanteissa, kun kunnan tai hyvinvointialueen työntekijällä ja asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä. Tulkin avulla varmistetaan että molemmat osapuolet tulevat ymmärretyksi, palvelun laatu säilyy ja molempien oikeusturva toteutuu.

Tulkkauksen laadun merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa toisen osapuolen turvallisuus on vaarassa. Siksi ammattitulkkien on noudattava Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton ammattisäännöstöä.

Tulkki ei ole paikalla ainoastaan palveluita käyttävän asiakkaan takia, vaan hän auttaa samalla myös kunnan tai hyvinvointialueen työntekijää kielihaasteiden ratkaisemisessa. Tulkkia käyttämällä työntekijä voi helpommin keskittyä omaan työhönsä. Hän ja asiakas saavat molemmat sanottua sen minkä haluavat ja mikä on asian edistämiseksi tarpeellista.Hyötyjä resurssien säästämisestä sujuvaan integroitumiseen


Tulkkauksen käyttäminen säästää kunnallispalveluiden resursseja, koska aika käytetään tehokkaasti varsinaiseen käsiteltävään asiaan, ei yritykseen ymmärtää mitä toinen sanoo. Puutteellisesta kielitaidosta johtuvien väärinkäsitysten välttäminen säästää kustannuksia ja mahdollisten virheiden kerrannaisvaikutuksia.

Sujuvan kommunikaation myötä asiakkaan asiat ja siten myös työntekijän työtehtävät etenevät jouhevasti ja kasvavan kansainvälisen asiakaskunnan palvelu sujuu laadukkaasti. Samalla työyhteisön ymmärrys muista kulttuureista lisääntyy.

Etätulkkausta hyödyntämällä säästetään myös tulkin matkakuluissa. Etätulkkauksessa tulkille soitetaan puhelimella tai videopuhelulla, ja tulkki työskentelee kotonaan. Tämä on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto läsnäolotulkkaukselle.

Yhteisen kielen avulla tehostetaan vieraskielisten asiakkaiden sujuvaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tulkki auttaa tulkattavaa asiakasta ymmärtämään miten suomalainen yhteiskunta toimii - hänen omalla äidinkielellään.
Miten tulkki voi auttaa kuntalaisia arkielämän tilanteissa?


Varhaiskasvatus ja koulu


Tulkki toimii apuna koulun tai päiväkodin ja vanhempien välisessä yhteydenpidossa ja tapaamisissa. Vanhemmat saavat tietoa mitä koulussa tai päiväkodissa tapahtuu ja miten lapsella sujuu. Äärimmäisen tärkeää on tieto lapsen vahvuuksista, mahdollisista haasteista ja tuen tarpeesta.

Tulkki auttaa välttämään väärinkäsityksiä puolin ja toisin. Hän voi avata kulttuurien eroja suomalaisiin koulutus- ja varhaiskasvatusmalleihin verrattuna. Molemminpuolisen ymmärryksen lisääntyessä sekä vanhempien että opettajan tai varhaiskasvattajan on jatkossa helpompi tukea lasta, mikä näkyy myös koulu- tai hoitopäivien aikana. Tulkin avulla voidaan vaikuttaa suomalaisen koulun ja varhaiskasvatuksen merkityksen ja arvostuksen lisääntymiseen.

Konkreettisia tilanteita joissa tulkki voi olla avuksi ovat muun muassa varhaiskasvatus- ja oppimiskeskustelut sekä vanhempainillat. Asioita voidaan myös hoitaa pikaisesti esimerkiksi ilmoitustulkkausten kautta. Jos opettaja haluaa ilmoittaa koulupäivän aikana sattuneesta vahingosta tai muusta merkityksellisestä tapahtumasta eivätkä vanhemmat vastaa puhelimeen, opettaja voi pyytää tulkkia kirjoittamaan lyhyen viestin, jonka hän voi lähettää vanhemmille.


graphic healthcare


Sosiaali- ja terveyspalvelut


Sote-palveluissa luottamus on avainasia ja se rakentuu paremmin yhteisen kielen avulla. Eri kulttuureista tulevilla henkilöillä voi olla virheellisiä ennakkoluuloja siitä, mitä esimerkiksi hammaslääkärissä tai lääkärin vastaanotolla tapahtuu, ja se aiheuttaa turhaa pelkoa ja epäluottamusta.

Terveyspalveluissa hoidon laatu ja sen onnistuminen riippuu vahvasti siitä ymmärtävätkö osapuolet, eli hoitohenkilöstö ja asiakas, toisiaan. Pelkästään oikean diagnoosin saamiseen vaikuttaa se osaako potilas kertoa oireistaan ja ymmärtääkö lääkäri tai hoitaja sen mitä hän kertoo. Myös useat tutkimukset perustuvat sanalliseen ilmaisuun ja ymmärtämiseen.

Kivun tutkiminen tai muistitutkimukset voivat olla haastavia, jos potilaalla ja hoitavalla taholla ei ole yhteistä kieltä. Tulkki voi avustaa potilasta myös hoito-ohjeiden, lääkeannostusten ja itsehoidon merkityksen ymmärtämisessä. Lääkkeiden käyttöön ja annostuksiin liittyvät virhetulkinnat ja väärinymmärrykset voivat pahimmillaan olla potilaalle kohtalokkaita.

Terveydenhoitoalalla on paljon erikoissanastoa, jonka kanssa ammattitulkki on tottunut toimimaan. Vaikkapa mielenterveyteen liittyy paljon erikoissanastoa ja -termejä, jotka ammattitulkki pystyy tulkkaamaan ymmärrettävästi kielelle kuin kielelle.

Ensihoidossa tulkin saaminen hätätilanteessa minuutissa puhelimeen on kriittisen tärkeää. Esimerkiksi ambulanssissa lääkeaineallergioiden varmistaminen tulkin avulla voi nopeuttaa avun antamista merkittävästi.

Sosiaalipalveluissa tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja tarjotaan apua erilaisissa elämäntilanteissa esimerkiksi apu kriisitilanteessa, uuteen maahan sopeutuminen ja asumispalvelut. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmia ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisten hyvinvointia yhteiskunnassa.

Yhteinen kieli auttaa ymmärtämään Suomen periaatteet, velvollisuudet ja oikeudet sekä auttaa kommunikoimaan itselle ajankohtaisissa tilanteissa.Työllisyyspalvelut


Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi vuoden 2025 alusta. Siksi kerromme jo nyt, miten tulkki voi olla avuksi työllisyyspalveluissa, kun osapuolilla ei ole yhteistä kieltä.

Tulkin avulla työntekijä pystyy selvittämään millaista osaamista, koulutusta ja kokemusta työnhakijalla on jo olemassa. Siten kotoutumissuunnitelman laatiminen sekä työllistymisen tukeminen helpottuu. Oikean koulutuksen löytäminen on helpompaa kun keskustelu onnistuu yhteisellä kielellä.

Tulkki kykenee selvittämään viranomaiselle asioita jotka eivät muuten tulisi selväksi, kuten esimerkiksi tarkentamaan kysymystä peruskoulun suorittamisesta (Suomessa kesto on yhdeksän vuotta, kun taas joissakin maissa 12 vuotta).

Tulkki osaa selittää asiakkaan äidinkielellä esimerkiksi lainsäädäntöön liittyviä asioita, jotka ovat tärkeä osa asiaan orientoitumista. Kaikki etuudet ja sosiaalipalvelut perustuvat lakiin jolloin asiakkaan on helpompi ymmärtää, mitkä etuudet tai palvelut hänelle kuuluvat ja millä perusteella.


Youpretilla yhdistämme tulkkausta tarvitsevan työntekijän ja tulkin. Tarjoamme käyttööön älykkään tulkinvälityspalvelun, jonka kautta tulkin voi tilata helposti. Tulkkauksen järjestäminen onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta. Tulkin saa käyttöön tarpeen mukaan ajanvarauksella tai pikatilanteissa heti. Tilaa tulkki täältä.

Voit varata ajan maksuttomaan käyttöönottokoulutukseen, jossa käydään läpi Youpret-tulkkaussovelluksen toiminnot. Hyödynnä koulutusta jos tulkkauspalvelut ovat sinulle uusi asia, tai saat tiimiisi uusia työntekijöitä joiden on hyvä osata tilata tarvittaessa ammattitulkki. Lue lisää ja varaa aika tästä blogista.Kirjoittanut: Satu Pirhonen


Satu työskentelee Youpretilla asiakkuuspäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu asiakassuhteiden kehittäminen sekä erilaiset kehitysprojektit. Palkitsevinta työssä on muutoksen aikaansaaminen ja toisten auttaminen, onpa sitten kyse asiakkaasta, tulkista tai Youpretin toimiston henkilöstöstä. Vapaa-ajalla Satu viettää aikaa perheen ja kahden kultaisennoutajan kanssa, lenkkeilee luonnossa ja joogaa.