Kysely: Tulkit suosittelevat Youpretia

Kysely: Tulkit suosittelevat Youpretia

Taustaa

Youpret teetti tulkeilleen tyytyväisyyskyselyn heinä–elokuussa 2023. Tänä vuonna kyselymme ei painottunut ainoastaan tyytyväisyyttä mittaaviin kysymyksiin, vaan kyselyssä mentiin myös askelta pidemmälle käsittelemään tulkkien hyvinvointia ja heidän työssään mahdollisesti kohtaamiaan haasteita. Lisäksi kysely sisälsi jatkokysymyksiä, joilla syvennyttiin jokaiseen aihealueeseen ja kysyttiin tulkkien mielipiteitä siitä, kuinka heidän kokemustaan Youpretista voitaisiin parantaa. Näistä kysymyksistä saadut tiedot ovat arvokkaita yrityksemme yhteiskuntavastuun kannalta.

Kiitos kyselyyn vastanneille

Youpret kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita tulkkeja. Saimme kyselyyn yli 200 vastausta, jotka olemme käyneet huolellisesti läpi. Kyselyn ansiosta olemme muodostaneet monipuolisemman kuvan tulkeistamme ja siitä, kuinka voimme tarjota heille paremman kokemuksen Youpretista.

Tietoa tulkkien tyytyväisyyskyselyn tuloksista

Kyselystä saadut vastaukset ovat arvokkaita ja saimme niistä tärkeää tietoa siitä, mitä mieltä tulkit ovat Youpretin kanssa työskentelystä sekä erilaisten aihepiirien tulkkaamisesta. Kyselystä saadun 72 NPS-arvon eli suositteluindeksin myötä voidaan todeta, että valtaosa tulkeista on tyytyväisiä Youpretiin.

Valtaosa vastanneista tulkeista suosittelisi Youpretia sen laadukkaan asiakaspalvelun, asiakasmaksujen sekä maksujen läpinäkyvyyden, tulkkien kohtelun ja sovelluksen käyttäjäystävällisyyden ansiosta. Olemmekin iloisia näistä kyselyn todella hyvistä tuloksista, mutta haluamme sitoutua parantamaan kyselyssä esiin tulleita parannuskohteita.

Kyselyn mukaan:

  • Tulkit toivovat lisää verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteydenpitoa muiden tulkkien kanssa.
  • Sovellukseen toivotaan lisää tulkin työtä helpottavia parannuksia ja tulkkaustoimeksiantojen aiheista tarkempia ennakkotietoja
  • Tulkit toivovat lisäkoulutusta tai muita keinoja ja kanavia parantaa ammattitaitoaan.
  • Viestintää Youpretin asiakkaiden kanssa on parannettava tulkkausprosessin sujuvoittamiseksi.

Tulkkiemme esiin tuomat parannuskohteet ovat erittäin tärkeitä meille ja olemme sitoutuneet niiden kehittämiseen. Tavoitteemme on, että voimme yhdessä luoda kannustavamman työympäristön kaikille. Tulkeilta saatu palaute edistää jatkuvaa kehitystyötämme ja haluamme kiittää tulkkeja heidän työpanostuksestaan.

Youpret kehittää toimintaa yhdessä tulkkien kanssa

Ammattitaitoiset tulkit ovat Youpretille tärkeitä kumppaneita ja arvostamme valtavasti heidän osaamistaan. Teemme myös jatkuvaa kehitystyötä. Alla muutamia vuoden 2023 kehityskohteita.

  • Uusi sovellus tulkkien ja asiakkaiden käyttöön julkaistiin keväällä 2023.
  • Uudessa sovelluksessa tulkit voivat ilmoittaa omat varatut ajat helpommin.
  • Marraskuussa järjestetään täydennyskoulutus tulkin stressinhallinnasta haastavissa tulkkaustilanteissa.

Jos et ole vielä ladannut uutta keväällä 2023 julkaistua Youpret - tilaa tulkki sovellusta, niin tee se mahdollisimman pian. Kyseessä on kokonaan uusi sovellus, joten vanha sovellus tulee poistaa ja ladata uusi.

Lue: Ota käyttöön Youpretin uusi mobiilisovellus

*NPS on lyhenne sanoista Net Promoter Score. Tiivistettynä termi vastaa kysymykseen: Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua tai tuotteita? NPS tulos mitataan minimiarvon -100 ja maksimiarvon +100 välillä.