Tulkkien työhyvinvoinnin kolme ulottuvuutta

Tulkkien työhyvinvoinnin kolme ulottuvuutta

In English - The three dimensions of interpreter's work well-being


Johdanto

Tässä blogissa käsittelemme tulkkien työhyvinvointia, joka on viime vuosina kiinnostanut aiheena myös monia tutkijoita. Kun mietitään esimerkiksi julkisia palveluita, joissa osa asiakkaista ei puhu lainkaan suomea, tulkkauksella on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Eri palveluista saadut hyödyt ja palveluiden laatu kärsivät silloin, kun osapuolet eivät puhu samaa kieltä. Tulkki auttaa molempia osapuolia paremmin ymmärtämään toisiaan ja kommunikoimaan sujuvammin.


Tulkkaustyö on merkityksellistä työtä, joka myös lisää yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta. Vuonna 2023 tehdystä tyytyväisyyskyselystä Youpretin tulkeille kävi ilmi, että suuri osa tulkeista tuntee itsensä arvostetuksi käyttäessään taitojaan ja asiantuntemustaan auttaessaan ihmisiä, jotka eivät muuten pystyisi asioimaan omalla äidinkielellään. Vaikka tulkin työ on palkitsevaa ja antaa arvostuksen tunnetta, voi se olla myös kuormittavaa ja tulkit saattavat kokea haastavana ylläpitää omaa hyvinvointiaan.


Aiheita joiden parissa tulkit usein työskentelevät ovat esimerkiksi työllistyminen, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, oikeudelliset ja hallinnolliset aiheet, sekä turvapaikkakuulemiset. Tulkkien hyvinvointia voidaan edistää päivittäisessä työelämässä tutuilla asioilla, joihin kuuluvat oman osaamisen kehittäminen, ergonomia ja turvallisuus. Tässä blogissa työhyvinvointia voi tarkastella kolmesta näkökulmasta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työhyvinvointi.


Fyysinen työhyvinvointi


NPS


Fyysinen työhyvinvointi pitää sisällään fyysiset työolosuhteet, kuten työpaikan puhtauden, lämpötilan, melun ja turvallisten ja toimivien työvälineiden saatavuuden. Siksi on suositeltavaa, että tulkit kiinnittävät huomiota työympäristönsä fyysisiin puitteisiin. Jos fyysisiin työolosuhteisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, se voi johtaa erilaisiin haasteisiin työssä, kuten työn merkityksellisyyden tunteen vähenemiseen, yliherkkyyteen tai jopa työuupumukseen.


Työuupumus voi johtua monista tekijöistä, ja se vaikuttaa työntekijän fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn ja valppauteen. Fyysistä rasitusta voidaan ehkäistä hyvällä työtilojen ja -prosessien suunnittelulla, panostamalla ergonomisiin työvälineisiin ja fyysisen rasituksen tiedostamisella. Riippumatta työskentelymenetelmistä, on suositeltavaa huolehtia kehosta työpäivän ja taukojen aikana liiallisen rasituksen ehkäisemiseksi. Taukojen tärkeys korostuu erityisesti töissä, jotka sisältävät toistuvia, staattisia tai yksipuolisia motorisia liikkeitä. Fyysisesti vaativat työt, jotka usein rasittavat tiettyjä kehon osia, korostavat hyvien työolojen merkitystä. Yksipuolinen rasitus työssä on melko haitallista terveydelle, erityisesti kaulalle, hartioille ja selälle. Siksi esimerkiksi venyttely ja tuolilla istuen tehtävät helpot mutta tehokkaat liikkeet ovat suositeltavia. Täältä löydät hyödyllisiä ideoita toimistoliikuntaan.


On myös hyvä muistaa, että fyysisen energiatason palautumisen ensisijainen edellytys on riittävä määrä hyvälaatuista unta. Uni on erityisen tärkeää aivojen palautumiselle ja työpäivän aikana koettujen asioiden käsittelylle, mutta aivot tarvitsevat taukoja myös työpäivän aikana. Täältä voit lukea lisää siitä, miksi aivosi tarvitsevat taukoja ja millainen tauko on hyödyllinen. Esimerkiksi sähköpostien tarkistaminen puhelimella tauon aikana tai Instagramin selaaminen ei välttämättä ole laadukas tauko, jonka mieli tarvitsee palautuakseen. Palapelin pelaaminen tai 20 minuutin kävely voi auttaa mieltä palautumaan paremmin ja ehkäistä väsymystä.


Toinen tärkeä tekijä fyysiseen työhyvinvointiin on terveellinen ruokavalio. Terveellisten ruokavalintojen tekeminen työpäivän aikana voi parantaa tehokkuuttasi. Se voi myös parantaa immuunijärjestelmää, unen laatua yöllä ja auttaa keskittymään paremmin päivän aikana. Terveellisen ruokavalion periaatteiden oppiminen auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä ruoan suhteen ja luomaan tapoja, jotka pitävät energiatasosi korkealla työpäivän aikana.


Psyykkinen työhyvinvointi


NPS


Psyykkinen työhyvinvointi on yhä tärkeämpi osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Psyykkinen ahdistus voi syntyä kiireestä ja stressistä, eli työilmapiiri voi luoda paineita päivittäiseen työhön. Työn merkityksellisyys, riittävä vapaa-aika, työn ja levon välinen tasapaino sekä esihenkilön tuki edistävät mielenterveyttä työpaikoilla. Työn riittävyyden tai työpaikan säilymisen epävarmuus, työn merkityksettömyyden tunne ja palkkauksen epäoikeudenmukaisuus voivat aiheuttaa ahdistusta työyhteisössä.


Julkisen sektorin kontekstissa, johon suurin osa Suomessakin tehtävistä tulkkauksista sijoittuu, merkittävä osa tulkkauksista liittyy pakolaisten ja maahanmuuttajien asioiden hoitamiseen. Ulkoiset tekijät, kuten sodat tai pakotettu siirtolaisuus maahanmuuttajien kotimaissa vaikuttavat tulkkauksen aiheisiin ja teemoihin. Tulkkaustilanteet voivat sisältää hyvin henkilökohtaisia ja arkoja aiheita, joita ei välttämättä pysty ennakoimaan etukäteen. Tulkkauksen luonteen tai tulkattavan sisällön epävarmuus voi tuntua tulkista psyykkisesti stressaavalta.


Keskustelut arkaluontoisista aiheista voivat herättää tulkeissa inhimillisiä reaktioita ja tunteita, kuten surua, vihaa tai häpeää, mutta kaikissa näissä tilanteissa tulkin on pysyttävä rauhallisena, kuunneltava keskustelua ja tulkattava sitä näyttämättä omia henkilökohtaisi a tunteitaan. Jos tätä ei oteta tarpeeksi hyvin huomioon, se voi johtaa toissijaiseen traumaan joka voi syntyä, kun henkilö altistuu toisen traumaattiselle kokemukselle eikä pysty ilmaisemaan omia tunteitaan. On kuitenkin hyvä tietää, että tulkit saavat näyttää tunteensa, ja esimerkiksi vaikeassa tilanteessa kertoa asiakkaalle tarvitsevansa hetken tauon tunteidensa käsittelyyn.


Tätä aihetta käsitellään Youpret Academy -oppimissovelluksessa. Youpret Academy -oppimissovelluksessa, joka auttaa tulkkeja tutustumaan yleisimpiin tulkkausaiheisiin ja koko tulkkausalaan. Tarkoituksena on parantaa tulkkien valmistautumista tuleviin tulkkaustilauksiin. Sovelluksen kursseilla keskustellaan muun muassa siitä, että tulkit voivat puhua tunteistaan haastavissa tulkkaustilanteissa. Tulkit eivät paljasta tietoja mistään tietystä tulkkaustilanteesta tai osallisista, jolloin tulkkausten luottamuksellisuus ei vaarannu. Tulkit voivat myös oppia ajanhallinta- ja työnohjaustaitoja Academyn kursseilla.


Vuonna 2023 Helsingissä järjestetyssä koulutustapahtumassamme koulutustapahtumassamme asiantuntijat Annukka Saarenmaa ja Riitta Ylikomi puhuivat tavoista, joilla tulkit voivat käsitellä stressiä, asettaa käytännön tavoitteita tulkkaamiseen, tarkastella haastavia tilanteita neutraalista näkökulmasta ja tunnistaa ulkoisia tekijöitä, jotka voivat auttaa vähentämään työhön liittyvää stressiä. Tilaisuudessa keskusteltiin myös työnohjauksen hyödyistä, joka tarkoittaa koulutetun työnohjaajan tarjoamaa psykologista tukea. Tämä tuki on tulkille virallinen, ammatillinen kanava keskustella haastaviin tulkkaustilanteisiin liittyvistä tunteista luottamuksellisesti ohjaajan kanssa tai ryhmässä.


Palautuminen työn aiheuttamasta henkisestä rasituksesta vaatii irtautumista työstä. Jos huolehdit hyvinvoinnistasi päivittäin, et todennäköisesti ole vaarassa uupua. Ajanhallinnan taito ja työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino edesauttavat emotionaalista ja henkistä palautumista.


Riittävä vapaa-aika on erittäin tärkeää, erityisesti työkuormituksen aiheuttamasta palautumisesta. Harkitse tulkkausten määrän ja päivittäisten tavoitteiden asettamista. Priorisoi yksilöllisiä tarpeitasi ja arvioi käytettävissä olevia resurssejasi työn suunnittelussa. Henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi, erityisesti käsiteltäessä haastavia, kuten vaikkapa sotaan liittyviä aiheita, kannattaa päivään koittaa sisällyttää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kävelylenkki, kuntosaliharjoitus, kirjan lukemista tai vaikkapa mielenkiintoisten aiheiden tutkimista sanaston laajentamiseksi.


Olga Muukkonen vastaa Youpretilla tulkkien tapahtumista ja kursseista, jotka edistävät tulkkien psyykkistä hyvinvointia. Otamme mielellämme vastaan aiheita ja ideoita tärkeän aiheen edistämiseksi. Tulkeille tekemästämme tyytyväisyyskyselystä kävi ilmi, että lähes 89 % tulkeistamme tuntee työnsä arvostetuksi. Kommentit kuten "Sydämeni pakahtuu onnesta, kun voin olla hyödyllinen Suomen yhteiskunnalle" tai "Työni auttaa vähentämään haasteita ja virheitä maahanmuuttajille ja viranomaisille" osoittavat työn merkityksellisyyden, joka on yksi psyykkisen hyvinvoinnin tekijöistä.


Sosiaalinen työhyvinvointi


work environment

Sosiaalinen pääoma rakentaa positiivista vuorovaikutusta organisaation jäsenten välille. Hyvä sosiaalinen vuorovaikutus pienentää sairastumisen mahdollisuutta ja lisää motivaatiota työhön sitoutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Ihmisten vapaa-ajalla ja työyhteisössä rakentamia suhteita kutsutaan sosiaaliseksi pääomaksi. Sosiaalinen ja ystävällinen vuorovaikutus työkavereiden kanssa on olennaista sosiaalisen työhyvinvoinnin kannalta työpäivän aikana. Työkavereiden lähestymisen tulisi olla helppoa, ja työhön liittyvistä asioista keskustelemisen avointa.


Kuitenkin tulkkausalalla useimmat tulkit työskentelevät itsenäisesti ja etänä. Tilastot osoittavat, että suuri osa tulkeista toimii yleensä freelancer-sopimuksella. Itsenäisenä freelancerina työskentely voi joskus olla vaikeaa, koska sosiaalista pääomaa, jota pidetään yhtenä työhyvinvoinnin peruspilareista, ei ole. Yksin työskentely vaikeuttaa työkavereiden löytämistä ja heidän kanssaan kommunikointia. Lisäksi tulkkaustyön luonne johtaa vähäisempään kommunikaatioon verrattuna muihin ammatteihin. Esimerkiksi tulkkauksien luottamuksellisuus, oman henkilökohtaisen mielipiteen ja tunteiden ilmaisemisen rajoittaminen ja se, että tulkkaus vaatii hiljaista ja luottamuksellista tilaa, ovat tulkkaustyöhön kiinteästi liittyviä piirteitä.


Freelancer-tulkkien olisikin tärkeää luoda oma yhteisönsä ja rakentaa siteitä muihin tulkkeihin. Heidän on hyvä löytää kollegoita, luoda yhteyksiä ja pyrkiä tapaamaan heitä. Aiemmin viitatussa Youpretin tulkkien kyselyssä monet tulkit toivoivat vuorovaikutusta ja keskusteluja ryhmässä. He korostivat vertaistuen merkitystä, erityisesti muiden tulkkien mielipiteiden kuulemista ja kollektiivisten ongelmanratkaisutaitojen hyötyjä. Yhteisöllisyys ja tiedon jakaminen ovat tärkeitä alalla, joka usein vaatii sopeutumiskykyä ja jatkuvaa oppimista.


Youpretilla kutsumme kaikki verkostomme tulkit osallistumaan online-ryhmäkeskusteluihin vähintään neljä kertaa vuodessa. Keskustelutilaisuuksissa Youpretin tulkit ympäri Suomen voivat osallistua ja keskustella toistensa kanssa. Vaikka ryhmäkeskusteluille on kysyntää, useimmat osallistujat ovat verkostomme uusia tulkkeja, jotka ovat innokkaita oppimaan lisää Youpretista. Toivoisimme kuitenkin paikalle enemmän myös kokeneempia tulkkeja jakamaan arvokkaita kokemuksiaan. Tällaiset istunnot ovat hyvä tilaisuus tavata uusia ihmisiä ja laajentaa verkostoja.

Youpret pyrkii jatkamaan tietoa ja auttamaan tulkkien yhteisöä löytämään toisensa. 2023 järjestämässämme Helsingin lähikoulutuksessa huomasimme, että tulkit osallistuivat koulutukseen oppiakseen lisää, mutta olivat myös innokkaita verkostoitumaan keskenään. Vaikka koulutuksessa oli rajallisesti aikaa, tulkit hyödynsivät tauot vilkkaaseen keskusteluun. Ottaen huomioon tulkkien hyvän palautteen, tulemme järjestämään vastaavia lähikoulutuksia myös jatkossa. Vaikka pyrimme edistämään tulkkien verkostoitumista, kukaan ei voi kiistää tulkkien itsensä roolia heidän sosiaalisessa hyvinvoinnissaan. On hyödyllistä löytää kollegoita sosiaalisen median kautta tai osallistua tulkkien ja kääntäjien konferensseihin. Voit lukea lisää ideoita sosialisoitumiseen silloin, kun työskentelet kotoa käsin.


Yhteenveto


Olemme tarkastelleet fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmia tulkkaustyössä. Huomasimme, että aktiivisten taukojen pitäminen, terveellisten ruokatottumusten noudattaminen ja riittävä uni ovat ratkaisevia fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Lyhyiden taukojen pitäminen, mielenterveydestä lukeminen, työn ja vapaa-ajan tasapainon löytäminen sekä työnohjaajan kanssa keskusteleminen voivat parantaa tulkkien psyykkistä hyvinvointia. Tulkkausalan tapahtumiin ja konferensseihin osallistuminen ja kollegoiden löytäminen vaikkapa sosiaalisen median kautta voivat parantaa tulkkien sosiaalista hyvinvointia.


Tulkkien hyvinvoinnista huolehtiminen voi joskus olla haastavampaa kuin joissakin muissa ammateissa työn itsenäisyyden vuoksi, ja se voi vaatia enemmän omistautumista ja vaivaa. Koska monet tulkit toimivat freelancereina tai ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, heidän hyvinvoinnistaan ei ole vastuussa kukaan muu kuin he itse. On totta, että vapauden myötä tulee myös vastuuta.


Vaikka freelance-tulkit nauttivatkin joustavuudesta asettaa omat työaikansa ja välttävät yksinoikeudellisia sitoumuksia yhdelle työnantajalle, heidän on myös priorisoitava omaa hyvinvointiaan. Tämä saattaa tarkoittaa hieman enemmän ponnisteluja, mutta päivän päätteeksi itseohjautuvuuden ja tyytyväisyyden palkitseva tunne, joka tulee oman elämän hallinnasta ja vastuun ottamisesta, tekee toivottavasti kaiken sen arvoiseksi!


Kirjoittanut: Aida Jodeiri


Aida työskentelee Youpretilla ja opiskelee ympäristöpolitiikkaa ja -lakia Itä-Suomen yliopistossa, hän on ihmisoikeuksien maisteri. Youpretilla hän on keskittynyt tutkimushankkeisiin ja tulkkien hyvinvointiin liittyviin aiheisiin. Vapaa-ajallaan Aida tykkää tanssia ja pelata sulkapalloa.