Tulkkaus onnistuu näissä olosuhteissa! Vinkit tulkille ja asiakkaalle

Tulkkaus onnistuu näissä olosuhteissa! Vinkit tulkille ja asiakkaalle

Tässä blogissa käsitellään niitä olosuhteita, joissa tulkit tekevät työtänsä. Kun tulkin työolosuhteet ovat kunnossa se ei ainoastaan paranna tulkkauksen laatua, vaan myös mahdollistaa kielellisen tasa-arvon toteutumisen.

Kielellinen tasa-arvo tarkoittaa periaatetta, jossa kaikilla kielillä ja niiden puhujilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Tämä kattaa sen, että ihmisillä tulisi olla mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään esimerkiksi virallisissa asiointitilanteissa. Työolosuhteet muodostuvat tekijöistä, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen työntekoon, kuten työympäristö ja työhyvinvointi, joilla puolestaan on iso merkitys työssä jaksamiseen ja työn laatuun.

Tulkkien työolosuhteiden vaikutus tulkkaustilanteeseen on merkittävä jokaisen osapuolen kannalta. Etenkin etätulkkaustilanteissa tulkkien on tärkeä huomioida ympäristö, jossa he työtänsä tekevät, sillä taustalta kuuluvat tilanteeseen kuulumattomat äänet voivat vaikuttaa asiakkaan kokemukseen tulkkauksen laadusta.

Kommunikaatio asiakkaan ja tulkin välillä kärsii, jos tulkki ei pysty tekemään työtään rauhallisessa ympäristössä. Jotta tulkkauksen laatu pysyisi tasaisena ja kokemus olisi kaikille osapuolille paras mahdollinen, on tärkeää kiinnittää huomiota työolosuhteisiin.Työympäristö


Mitä tulkkien eettiset ohjeet sanovat?

Kaikki Youpret-tulkit noudattavat tulkkien eettisiä ohjeita, joihin sisältyy muun muassa salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus ei toteudu jos tulkki tekee töitä ympäristössä, jossa on läsnä tilanteen ulkopuolisia ihmisiä, jotka kuulevat mitä asiakas ja tulkki keskustelevat. Tällaisen tilanteen välttämiseksi hiljainen, suljettu työtila on pakollinen.

Tulkin on varmistettava olevansa tulkkaustilanteessa siihen sopivassa ympäristössä.

Taustalta ei saa kuulua muita ääniä, kuten liikenteen melua tai perheenjäsenten ääniä, jotka aiheuttaisivat häiriöitä tulkkaustilanteeseen.Millainen on B Corp -sertifioinnin prosessi?

B Corp -sertifikaatin saamiseksi yrityksen on läpäistävä kattava arviointi jokaisesta yrityksen osa-alueesta, omistusrakenteesta toimittajasuhteisiin ja liiketoiminnan ympäristöystävällisyyteen. Hakuprosessi on tiukka, ja sen onnistunut läpäiseminen osoittaa, että yritys on sitoutunut vahvasti muuttamaan liiketoiminnan käytäntöjään kestävämpään suuntaan sekä vaikuttamaan maailmanlaajuisiin standardeihin liiketoiminnan harjoittamisesta. Yrityksen polku sertifioiduksi B Corpiksi vaihtelee yrityksen koon ja liikevaihdon mukaan.


Mitä huomioida työympäristössä?

Työympäristöä mietittäessä on tärkeää huomioida, että työympäristö on yhteensopiva tulkin ominaisuuksien, tarpeiden ja toiminnan kanssa. Tällöin ympäristötekijöistä tulee voimavaroja eikä niitä kuluttavia stressitekijöitä (yksilön ja toimintaympäristön soveltuvuus, engl. person-environment fit, PE fit). PE fit viittaa psykologian käsitteeseen joka tutkii kuinka hyvin yksilön ominaisuudet sopivat heidän työ- tai elinympäristönsä vaatimuksiin ja odotuksiin.

Tämä sopeutumisen aste voi vaikuttaa merkittävästi henkilön työtyytyväisyyteen, suorituskykyyn ja hyvinvointiin. PE fit on jaettu kahteen pääkategoriaan joista toinen on Person-job fit (suom. yksilön ja työtehtävän yhteenopivuus). Person-job fit viittaa siihen, kuinka hyvin yksilön kyvyt, taidot ja intressit vastaavat työtehtävien vaatimuksia. Hyvä sopeutuminen tähän voi johtaa parempaan suoritukseen ja tyytyväisyyteen työssä.

Toinen näistä pääkategorioista on person-organization fit (suom. yksilön ja organisaation yhteensopivuus), joka keskittyy yksilön ja organisaation arvojen, normien ja kulttuurin yhteensopivuuteen. Työpaikan vaihtuvuus voi vähentyä sekä työntekijän sitoutuminen voi lisääntyä, kun henkilön arvot sekä työpaikan kulttuuri ovat yhteensopivia.


Hyvän työympäristön hyödyt

Sopiva työympäristö ei ainoastaan paranna työn laatua, vaan sillä on myös terveydellisiä hyötyjä. Epäsopiva työympäristö voi olla kuormitustekijä työntekijälle. Heikolla työympäristöllä on vaikutuksia hyvinvointiin ja työn laatuun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi lyhyellä aikavälillä keskittymisen herpaantuminen voi johtaa virheiden lisääntymiseen työssä. Toisaalta työntekijän viihtyminen työssä voi tuoda reilusti positiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia. Voit lukea terveyttä edistävästä työympäristöstä tarkemmin tästä Työterveyslaitoksen blogista.

Tulkkauksen kontekstissa rauhallinen ja mukava työympäristö takaa tulkille parhaimman mahdollisen tilaisuuden keskittyä tulkkaukseen ilman häiriöitä. Oikeanlainen työpiste edistää tulkin työtehokkuutta sekä työn laatua. Tutustu täältä sopivan etätyöpisteen luomiseen sekä sen hyötyihin.

Fyysisen työympäristön lisäksi työskentelyyn vaikuttaa myös henkinen työympäristö. Henkiseen työympäristöön vaikuttaa muun muassa tapa jolla työtehtävät on suunniteltu ja järjestetty, sosiaaliset suhteet, työn merkittävyys sekä työn sisältö. Nämä tekijät voivat vaikuttaa yksilöllisesti henkiseen työympäristöön, jos niihin ei ole kiinnitetty huomiota. Heikko henkinen työympäristö voi aiheuttaa stressiä sekä muita terveydellisiä haittoja.Työympäristö

Tulkkaustilanteessa työympäristön lisäksi tulkin on hyvä ottaa huomioon tekniikan toimivuus. Tämä tarkoittaa muun muassa, että pidetään huolta puhelimen kentän vakaudesta sekä siitä että etäisyys puhelimeen puhuttaessa on oikeanlainen, jotta puheyhteys pysyisi vakaana.

Sopivan etäisyyden puhelimeen voi saada jos puhelimen asettaa tasaiselle alustalle esimerkiksi pöydälle. Puhelimen saa vielä lähemmäksi itseään esimerkiksi kokoamalla muutaman kirjan päällekkäin pöydälle ja asettamalla puhelimen niiden päälle.

Huomiota kannattaa kiinnittää myös laitteiden akun varaukseen. Jos kyseessä on pitkä tulkkaustilanne on mahdollista, että puhelimen tai kuulokkeiden akut voivat tyhjentyä. Ennen tulkkausta kannattaa pitää huolta, että laitteilla joilla tulkkaus tehdään on tarpeeksi akkua tai että niiden lataaminen on mahdollista tulkkauksen aikana.

Tekniikan ollessa kunnossa tulkin ei tarvitse stressata katkeaako yhteys tai loppuuko laitteessa akku tulkkauksen aikaan. Tällöin tulkki voi keskittyä työhönsä, mikä parantaa tulkkauksen laatua ja tarkkuutta. Kun tekniset haasteet on minimoitu, tulkki voi keskittyä kommunikaation eri vivahteisiin, joka on tärkeää onnistuneen tulkkauksen kannalta.Tulkkien hyvinvointi

Tärkeä osa työolosuhteita on työhyvinvointi. Kun tulkin fyysinen sekä henkinen hyvinvointi on kunnossa, tulkki jaksaa työskennellä paremmalla tasolla ja olla läsnä tulkkaustilanteessa. Tulkin työ voi olla välillä raskasta, sillä osa tulkkauksista käsittelee hyvin arkaluontoisia ja rankkoja aiheita. On siis tärkeää, että tulkit pitävät huolta terveydestään ja jaksamisestaan suoriutuakseen työssään hyvin.

Henkisen ylikuormituksen kohdalla keskustelu muiden tulkkien kanssa voi auttaa. Verkoston luominen muiden tulkkien kanssa luo yhteisöllisyyttä sekä tukee jaksamista, mikä voi olla tärkeää joillekin tulkeille, koska suurin osa tulkeista toimii freelancereina ja osa saattaa kaivata omaa työyhteisöä.

Jatkuva ammattitaidon kehittäminen, esimerkiksi Youpret Academy -oppimissovelluksen kautta, edistää työssä jaksamista. Myös mielen virkeyttä ja keskittymistä voi parantaa taukojumpan tai lyhyiden kävelyjen avulla.

Tehokas työkalu stressioireiden vähentämiseen ja mielenterveyden vahvistamiseen on liikunta. Psyykkinen oireilu voi vähentyä sen mukaan mitä aktiivisempi työntekijä on fyysisesti. Hyvää oloa tuottavat välittäjäaineet lisääntyvät liikuntaa harrastaessa, joka edesauttaa negatiivisten ajatusten kierteen katkaisemista. Stressin oireita joihin liikunta voi auttaa ovat muun muassa nukahtamisvaikeudet, keskittymis- ja muistivaikeudet sekä mielialanvaihtelut.

Voit lukea tarkemmin tulkkien työhyvinvoinnista ja sen eri ulottuvuuksista tästä blogista.Miten varmistan parhaan tulkkausolosuhteen asiakkaana?

Ennen tulkkausta

Asiakas voi omalla toiminnallaan edistää tulkin työolosuhteita esimerkiksi antamalla ennakkotietoja tulevasta tulkkaustilanteesta. Näin tulkki voi valmistautua asianmukaisesti tutustumalla tilanteen vaatimaan sanastoon, terminologiaan ja rooleihin. Tulkin huolellinen valmistautuminen on osa Youpretin eettistä ohjeistusta ja takaa onnistuneen kokemuksen asiakkaalle.

Asiakkaan tietäessä, että paikalla tulee olemaan monta tulkattavaa henkilöä, asiakkaan olisi hyvä harkita mahdollista videoyhteyttä, jotta tulkin olisi helpompi seurata, kenellä on milloinkin puheenvuoro. Tulkkausta tilattaessa on hyvä ottaa huomioon, että tulkkaustilanteet kestävät yleensä kaksinkertaisen ajan normaaliin tilanteeseen verrattuna. Siksi on suositeltavaa varata mieluummin liikaa kuin liian vähän aikaa.

Tulkkauksen aikana

Tulkkaustilanteen alussa on tärkeää esittäytyä ja kertoa, kuka on tulkattavana esimerkiksi alaikäinen poika ja myös kuinka monta henkilöä on tulkattavana. Tämä on tärkeää etenkin etätulkkaustilanteessa. Tämän jälkeen tulkki esittäytyy ja kertoo tulkattaville salassapitovelvollisuudestaan ja puolueettomuudestaan. Nämä asiat luovat tulkille paremman ymmärryksen tilanteesta ja lisää tulkattavan luottamusta.

Kun puhutaan suoraan tulkattavalle eikä tulkille, viesti välittyy luontevasti, sillä tulkki tulkkaa aina minä-muodossa. Myös puheen rytmittäminen on tärkeää. Asiakkaan tulisi kiinnittää huomiota puheenvuorojen pituuteen, sillä kohtuullisen mittaiset puheenvuorot helpottavat tulkin työtä ja viestin tarkkaa välittämistä. Asiakkaan puhuessa esimerkiksi kollegalleen on tämä hyvä täsmentää tulkille, jotta hän ei turhaan ala tulkkaamaan heidän puheitaan.

Tilanteessa, jossa tulkkauksessa seuraa tauko tai tulkille ei ole enää tarvetta muista ilmoittaa tästä tulkille, että tulkki on vapaa seuraaviin työtehtäviinsä. Läsnäolotulkkauksissa on myös hyvä huomioida tulkin sijoittuminen tilassa pakoreitin ja turvallisuuden kannalta, jos tulkkauksen aikana syntyy vaaratilanne.Sopivien olosuhteiden luominen tulkkaukseen

Tässä blogissa käsiteltiin työolosuhteita, joissa tulkit tekevät työnsä. Työolosuhteet koostuvat jokapäiväisistä työhön vaikuttavista tekijöistä, kuten työympäristöstä sekä työhyvinvoinnista. Molempien näiden merkitys tulkin työhön ja sen lopputulokseen on merkittävä.

Pidä nämä asiat mielessä tulkkausympäristöön liittyen:

  1. Rauhallinen ja suljettu työtila
  2. Varmista tekniikan toimivuus
  3. Muista pitää taukoja työpäivän aikana
  4. Pidä huolta omasta hyvinvoinnista
  5. Asiakkaan on hyvä antaa ennakkotietoja tulkkaustilanteesta
  6. Esittäydy tulkkauksen alussa
  7. Puhu suoraan tulkattavalle
  8. Pidä puheenvuorojen pituudet maltillisena, jotta tulkin olisi helpompi tulkata kaikki puheenvuorot kokonaisuudessaan oikeinKirjoittaja:


Jarkko Krjalainen

Jarkko Karjalainen

markkinointi harjoittelija

jarkko.karjalainen@youpret.com

LinkedIn

Jarkko työskentelee Youpretilla markkinoinnin harjoittelijana ja opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketoimintaa. Youpretilla Jarkon työtehtävät painottuvat tapahtumiin, erilaisiin sisältöihin sekä sosiaalisen median sisällön tuottamiseen. Vapaa-aikaansa Jarkko viettää usein jalkapallon ja muun urheilun parissa.